^Powrót na górę strony
 • 1 Dyplom ,,60 lat Krótkofalarstwa na Powiślu i Żuławach”
  Ruch radioamatorski na terenach Powiśla i Żuław zapoczątkowany został w roku 1954. Z tej okazji zarząd Żuławskiego OT 16 PZK wydaje okolicznościowy dyplom ,,60 lat Krótkofalarstwa na Powiślu i Żuławach” Więcej wiadomości w dziale AKTUALNOŚCI
 • 2 Sekcja wodna.
  Łączności z płynącego Wisłą kajaka dają wiele satysfakcji. Organizowaliśmy już spływy kajakowe z Opalenia do Tczewa, z Tczewa do Sobieszewa, z Gniewa do Malborka, spływ dookoła wyspy Sobieszewskiej. To tylko niektóre z wielu wspaniałych wypraw krótkofalarskich na wodzie.
 • 3 Zawody na 50 MHz
  W czasie Obchodów Dni Ziemi Tczewskiej startujemy w zawodach na 50 MHz. To oznacza że stanowisko radiooperatora jest aktywne przez całą dobę, również w nocy, również dla odwiedzających.
 • 4 Stowarzyszenie "Tczewski Klub Krótkofalowców"
  Oficjalnie jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Teraz czekają nas nowe obowiązki, nowe wyzwania i nowe możliwości.
 • 5 Sekcja Techniczna
  Największym zainteresowaniem w naszym klubie cieszy się sekcja techniczna. Skomplikowane układy, lutowanie powierzchniowe,programowalne urządzenia to domena większości grupy naszego klubu.
baner

Login Form

Vinaora Visitors Counter

034390
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
9
2
86
30872
279
757
34390

Your IP: 54.198.122.70
Czas serwera: 2018-04-22 15:58:01

Regulamin Klubu

REGULAMIN
TCZEWSKIEGO KLUBU
KRÓTKOFALOWCÓW PZK
w TCZEWIE

 

S P 2 K M H

 

  TCZEW 2008

 

 

 

Regulamin w formacie PDF

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

§ 1

 

Tczewski Klub Krótkofalowców, zwany dalej "Klubem" prowadzi swoją działalność zgodnie ze Statutem PZK oraz na podstawie wpisu do ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonej przez Oddział Terenowy PZK w Gdańsku.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Klubu jest obszar całego kraju.
 2. Siedzibą Władz Klubu jest miasto Tczew.

 

§ 3

 

Klub może używać pieczęci oraz kart QSL zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zwyczajami oraz normami prawnymi.

  

§ 4

 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

 

§ 5

 

Klub może posiadać flagę i odznakę organizacyjną.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 § 6

 

Celem działalności Klubu jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju zainteresowań hobbystycznych związanych z różnymi formami łączności radiowej i z dziedzinami pokrewnymi wśród członków społeczności lokalnej.

 

§ 7

 

1. Realizacja celów Klubu następuje w szczególności poprzez:

 

1)    podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć służących nawiązywaniu łączności radiowych,

2)    prowadzenie działalności wychowawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej,

3)    współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z krótkofalarstwem,

4)    organizowanie zawodów sportowych zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej /IARU/,

5)    prowadzenie statystyki wyników sportowych,

6)    utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

7)    inspirowanie i koordynowanie działalności zrzeszonych członków.

 

 

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE KLUBU  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

 

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 

1)    zwyczajnych,

2)    wspomagających,

3)    honorowych.

 

§ 9

 

 

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba, która:

a)    złożyła wniosek o przyjęcie do Klubu, opłaciła wpisowe i ma opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.

b)    jej kandydatura uzyskała akceptację Zarządu Klubu.

 1. Członkiem wspomagającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, która:

a)    wspomaga działalność Klubu w formie rzeczowej, finansowej lub własnym działaniem,

b)    jej kandydatura uzyskała akceptację Zarządu Klubu bądź po uzyskaniu pisemnego poparcia dwóch aktywnych członków Klubu akceptację wyrażoną przez większość Zarządu.

 1. Kandydaci - osoby, które nie ukończyły 16 lat winni dodatkowo złożyć oświadczenie rodziców lub innych opiekunów prawnych zezwalające na uczestnictwo w działalności Klubu.
 2. Zasady wyrażone w § 9 pkt. 1b nie obowiązują członków założycieli Klubu.

 

§ 10

 

1.Godność członka honorowego, za szczególne zasługi dla klubu, nadaje Walne Zebranie.

2.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

 

.

1. Członek Klubu  ma prawo:

 

1)    wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,

2)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

3)    korzystać z pomocy i urządzeń oraz obiektów Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

1.    Do obowiązków członka Klubu należy:

 

1)    aktywne uczestnictwo w działalności Klubu,

2)    przestrzeganie postanowień Statutu PZK, regulaminów oraz uchwał Klubu,

3)    dbanie o dobre imię PZK i Klubu,

4)    udzielanie Władzom Klubu informacji w sprawach działalności zawodniczej i organizacyjnej,

5)    regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

 

1.    Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

 

1)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu,

2)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez co najmniej pół roku,

3)    likwidacji Klubu.

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE KLUBU

  

1.    Władzami Klubu są:

 

1)    Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Klubu,

2)    Zarząd.

 

2.    Kadencja władz Klubu trwa cztery lata., a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu.

 

 

§ 14

 

1.    Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa lata.

2.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1)    uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

3)    podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)    wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa oraz członków Zarządu,

5)    nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Klubu,

6)    uchwalanie zmian w regulaminie Klubu,

7)    rozpatrywanie odwołań:

a)    od uchwał władz Klubu,

b)    w sprawach wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członkowskich,

8)    podjęcie uchwały o likwidacji Klubu.

 

3.    W Walnym Zebraniu udział biorą:

 

1)    członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu,

2)    z głosem doradczym członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspomagających i zaproszeni goście.

 

4.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.

5.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania.

 

§ 15

 

W przypadku ustąpienia członków Zarządu następuje kooptacja w ilości nie przekraczającej dwóch członków pochodzących z wyboru, do czasu najbliższych wyborów.

.

 

§ 16

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków. W skład Zarządu wchodzą:

a)    prezes - reprezentuje klub na zewnątrz,

b)    skarbnik,

c)    sekretarz.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz pół roku.

  

§ 17

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2)    realizowanie wytycznych i zaleceń stosownych władz w zakresie rozwoju krótkofalarstwa,

3)    uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,

4)    podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,

5)    ustalanie wysokości składki członkowskiej.

  

§ 18

  

        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej dwóch członków.
            W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 

 

Rozdział V

 

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§ 19

  

Zarząd Klubu ma prawo nagradzać i wyróżniać osoby zasłużone dla działalności Klubu.

 

§ 20

 

1. Zarząd Klubu może wymierzyć następujące kary:

 

  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenie w prawach członka,
  4. wykluczenie z Klubu.

 

 

Rozdział VI

 

MAJĄTEK I  FUNDUSZE KLUBU

 

§ 21

 

Majątek Klubu stanowią zaewidencjonowane ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 22

 1. Na fundusze Klubu składają się:

 

1)    składki członkowskie,

2)    wpływy z imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Klub,

3)    dotacje,

4)    zapisy i darowizny,

5)    inne wpływy.

 

§ 23

 

Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i skarbnika lub innych upoważnionych przez Zarząd osób.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

 

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne Zebranie

większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.

  

§ 25

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Copyright © 2013. SP2KMH Rights Reserved.