Regulamin Klubu

REGULAMIN
TCZEWSKIEGO KLUBU
KRÓTKOFALOWCÓW PZK
w TCZEWIE

 

S P 2 K M H

 

  TCZEW 2008

 

 

 

Regulamin w formacie PDF

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

§ 1

 

Tczewski Klub Krótkofalowców, zwany dalej "Klubem" prowadzi swoją działalność zgodnie ze Statutem PZK oraz na podstawie wpisu do ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonej przez Oddział Terenowy PZK w Gdańsku.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Klubu jest obszar całego kraju.
 2. Siedzibą Władz Klubu jest miasto Tczew.

 

§ 3

 

Klub może używać pieczęci oraz kart QSL zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zwyczajami oraz normami prawnymi.

  

§ 4

 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

 

§ 5

 

Klub może posiadać flagę i odznakę organizacyjną.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 § 6

 

Celem działalności Klubu jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju zainteresowań hobbystycznych związanych z różnymi formami łączności radiowej i z dziedzinami pokrewnymi wśród członków społeczności lokalnej.

 

§ 7

 

1. Realizacja celów Klubu następuje w szczególności poprzez:

 

1)    podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć służących nawiązywaniu łączności radiowych,

2)    prowadzenie działalności wychowawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej,

3)    współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z krótkofalarstwem,

4)    organizowanie zawodów sportowych zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej /IARU/,

5)    prowadzenie statystyki wyników sportowych,

6)    utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

7)    inspirowanie i koordynowanie działalności zrzeszonych członków.

 

 

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE KLUBU  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

 

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 

1)    zwyczajnych,

2)    wspomagających,

3)    honorowych.

 

§ 9

 

 

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba, która:

a)    złożyła wniosek o przyjęcie do Klubu, opłaciła wpisowe i ma opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.

b)    jej kandydatura uzyskała akceptację Zarządu Klubu.

 1. Członkiem wspomagającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, która:

a)    wspomaga działalność Klubu w formie rzeczowej, finansowej lub własnym działaniem,

b)    jej kandydatura uzyskała akceptację Zarządu Klubu bądź po uzyskaniu pisemnego poparcia dwóch aktywnych członków Klubu akceptację wyrażoną przez większość Zarządu.

 1. Kandydaci - osoby, które nie ukończyły 16 lat winni dodatkowo złożyć oświadczenie rodziców lub innych opiekunów prawnych zezwalające na uczestnictwo w działalności Klubu.
 2. Zasady wyrażone w § 9 pkt. 1b nie obowiązują członków założycieli Klubu.

 

§ 10

 

1.Godność członka honorowego, za szczególne zasługi dla klubu, nadaje Walne Zebranie.

2.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

 

.

1. Członek Klubu  ma prawo:

 

1)    wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,

2)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

3)    korzystać z pomocy i urządzeń oraz obiektów Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

1.    Do obowiązków członka Klubu należy:

 

1)    aktywne uczestnictwo w działalności Klubu,

2)    przestrzeganie postanowień Statutu PZK, regulaminów oraz uchwał Klubu,

3)    dbanie o dobre imię PZK i Klubu,

4)    udzielanie Władzom Klubu informacji w sprawach działalności zawodniczej i organizacyjnej,

5)    regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

 

1.    Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

 

1)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu,

2)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez co najmniej pół roku,

3)    likwidacji Klubu.

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE KLUBU

  

1.    Władzami Klubu są:

 

1)    Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Klubu,

2)    Zarząd.

 

2.    Kadencja władz Klubu trwa cztery lata., a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu.

 

 

§ 14

 

1.    Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa lata.

2.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1)    uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

3)    podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)    wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa oraz członków Zarządu,

5)    nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Klubu,

6)    uchwalanie zmian w regulaminie Klubu,

7)    rozpatrywanie odwołań:

a)    od uchwał władz Klubu,

b)    w sprawach wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członkowskich,

8)    podjęcie uchwały o likwidacji Klubu.

 

3.    W Walnym Zebraniu udział biorą:

 

1)    członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu,

2)    z głosem doradczym członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspomagających i zaproszeni goście.

 

4.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.

5.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania.

 

§ 15

 

W przypadku ustąpienia członków Zarządu następuje kooptacja w ilości nie przekraczającej dwóch członków pochodzących z wyboru, do czasu najbliższych wyborów.

.

 

§ 16

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków. W skład Zarządu wchodzą:

a)    prezes - reprezentuje klub na zewnątrz,

b)    skarbnik,

c)    sekretarz.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz pół roku.

  

§ 17

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2)    realizowanie wytycznych i zaleceń stosownych władz w zakresie rozwoju krótkofalarstwa,

3)    uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,

4)    podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,

5)    ustalanie wysokości składki członkowskiej.

  

§ 18

  

        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej dwóch członków.
            W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 

 

Rozdział V

 

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§ 19

  

Zarząd Klubu ma prawo nagradzać i wyróżniać osoby zasłużone dla działalności Klubu.

 

§ 20

 

1. Zarząd Klubu może wymierzyć następujące kary:

 

  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenie w prawach członka,
  4. wykluczenie z Klubu.

 

 

Rozdział VI

 

MAJĄTEK I  FUNDUSZE KLUBU

 

§ 21

 

Majątek Klubu stanowią zaewidencjonowane ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 22

 1. Na fundusze Klubu składają się:

 

1)    składki członkowskie,

2)    wpływy z imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Klub,

3)    dotacje,

4)    zapisy i darowizny,

5)    inne wpływy.

 

§ 23

 

Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i skarbnika lub innych upoważnionych przez Zarząd osób.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

 

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne Zebranie

większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.

  

§ 25

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.